BSNL TamilNadu Telecom Circle


Senior Officers Service Telephone Directory of Tamilnadu Telecom Circle


DHARMAPURI SSA
Salem Main Road, Bharathipuram, Dharmapuri - 636705

STD Code 4342- FAX No234217

DesignationNamePhone No - OffPhone No - ResFaxNo
PGM VENKATA SUBRAMANIAN K S04342-2340000424-243166304342-234217
DGM (CM&ADMIN)M.BASKARAN04342-234100 234217
DGM (CFA) M.BASKARAN04342-234010 234217
DGM (F) 0427-2336545  
CAO (F)R.GOPALAN04342-23021704342-232700230516
CAO (TR)R.GOPALAN 04342-230217 04342-232700 234012
AGM (NWP-CFA)D.UMA04342-23491004342-234646234217
AGM (NP &OP) CM/TRANXMN)/EBK.VENKATESAN04342-234525 234217
AGM (HR/ADMIN)K.CHANDRAMOHAN04342-234040 234217
AGM (SALES CM)K.CHANDRAMOHAN04342-234055 234199
DE Urban DPI D.UMA04342-270555 04342-23464604342-263600
DE URBAN HORS.MARIMUTHU04344-24470004344-24677704344-240000
AGM OP D.UMA04342-231699 04342-23464604342-234217
DE (NWO) HRRK.VENKATESAN04346-223000 04346-220300
DE RURAL HORS.MARIMUTHU 04344-24277704344-246777 04344-240000
DE (NWOP) KRIS.MARIMUTHU04343-23220004344-246777 04343-231266
CAO(TR-Mobile)R.GOPALAN 04342-270100 04342-270110
AGM SALES& MKTGK.CHANDRAMOHAN04342-234055   
DE (NW-OP) Rural ,Dharmapuri K.VENKATESAN04342-270000  
AGM TRANS/EBK.VENKATESAN04342-234525  
DE BSS,DharmapuriA.JOHN NESAN04342-270499 04342-270700